Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

  1. Název

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

  2. Zřizovací listina

  3. Organizační struktura

  4. Kontaktní spojení

  5. Platby lze poukázat na účet: 3762950217/0100 

  6. IČ: 44555491

  7. DIČ: CZ44555491 (neplátce DPH)

  8. Dokumenty

  9. Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí

12. Formuláře
13. Popisy postupů
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
Za vydání duplikátu, zápisového lístku a ostatních dokumentů vydávaných školou činí poplatek 100 Kč. Poplatek je splatný v pokladně školy hotově před vydáním duplikátu.

16. Licenční smlouvy 

17. Výroční zpráva
18. Informační memorandum 
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317,

e-mail: gdpr-po@metropolnet.czwww.metropolnet.cz.